تماس با بخش مالی

44778114- داخلی 4

Email: support@ztsco.com

تماس با بخش پشتیبانی فنی

44778114- داخلی 5

Email: contact02@ztsco.com

تماس با بخش فروش

44778114- داخلی 2

Email: sales@ztsco.com

آدرس :

تهران - جنت آباد شمالی - خیابان جوانمرد - پلاک 1

info@ztsco.com

محصولات

مخابرات                       تست و اندازه گیری

دریایی                          نفت و گاز

راهبری                        اپتیک و لیزر

الکترونیک                    هوایی

آدرس

تهران - جنت آباد شمالی - خیابان جوانمرد- پلاک 1

تلفن: 44841935
فکس: 44841903

info@ztsco.com